Публікації

Щодо можливості здійснення оптової торгівлі пивом філією (відокремленим підрозділом) юридичної особи

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" внесено зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, якими віднесено пиво до алкогольних напоїв і ці зміни набирають чинності з 01.07.2015р.

Відповідно до п.9 ст.9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (у редакції від 28.06.2015р.), відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають: виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньяком і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Згідно ст.15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій. Заявником на отримання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями може бути тільки суб'єкт господарювання - юридична особа або суб'єкт господарювання - фізична особа.
Відповідно до ст.18 Закону  України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" у разі, якщо суб'єкт господарювання здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії. Додаток видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування.
Згідно ст.64 Господарського кодексу України підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).  Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.  Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.  Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами.
Відповідно до ст.95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею Положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Отже, з врахуванням чинного законодавства, пропонуємо наступний план дій:

 • Створити філію юридичної особи, яка має ліцензію на право здійснювати оптову торгівлю алкогольними напоями. Для цього необхідно прийняти рішення засновників юридичної особи про створення філії, затвердити Положення про філію юридичної особи, видати довіреність керівнику філії з повноваженнями на представництво інтересів юридичної особи у певному регіоні.
 • Зареєструвати філію у державного реєстратора. Для цього необхідно подати державному реєстратору по місцю реєстрації юридичної особи: рішення власників юридичної особи про створення  філії  та реєстраційну форму №5.
 • Подати інформацію в ДПС за місцезнаходженням філії про створення філії та про присвоєння їй порядкового номеру.
 • Звернутись із заявою від імені юридичної особи до органу, який видав ліцензію з проханням про видачу Додатку до ліцензії, в якому має бути зазначено інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код. До заяви додається копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування.
 • Бухгалтреський облік. Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону № 996 підприємство може виділяти на окремий баланс філії, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства. При складанні балансу головного підприємства інформацію про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання з філією у рівній сумі) не наводять. Отже, підприємство має прийняти рішення щодо того, чи буде філія вести окремий баланс, інформація з якого підлягає включенню до балансу головного підприємства та відповідних форм фінансової звітності. Якщо підприємство вирішило виділити філію на окремий баланс, цю інформацію наводять у Положенні про філію. Для коректного ведення обліку головне підприємство та філія мають використовувати єдині засади облікової політики, про що також бажано зазначити в Положенні про філію.

Незалежно від того, виділено філію на окремий баланс чи ні, слід затвердити графік документообігу для філії, в якому зазначити склад документації та строки її надання до головного підприємства.  Тому рекомендуємо наступне:
- створити балансову філію, для якої відкрити окремий банківський рахунок, з правом першого та другого підписів директора та бухгалтера філії;
- наділити філію всіма повноваженнями, пов'язаними зі збутом продукції (укладення договорів логістичних послуг, оренди приміщень, купівлю-продаж товару покупцям);
- виготовити окрему печатку філії.
Прихід товару на філію буде відбуватись накладними на внутрішнє переміщення від головного підприємства (заводу), оплата коштів за реалізований товар як перерахування коштів з філії на рахунок головного підприємства.

 • Податковий облік. З 01.01.2015 р. філії не є самостійними платниками податку на прибуток. Неможлива вже й консолідована сплата податку на прибуток. У зв'язку з цим податок на прибуток за всі філії розраховує та сплачує головне підприємство за своїм місцезнаходженням.

У тих випадках, коли філія самостійно здійснює операції щодо постачання товарів, їй зручніше самостійно оформлювати податкові накладні. Тоді підприємство приймає рішення щодо делегування філії права виписки податкових накладних. Інформацію про це зазвичай наводять у Положенні про філію. Для цього головне підприємство присвоює кожній філії окремий цифровий номер, про що в письмовій формі повідомляє до контролюючого органу за місцем його реєстрації як платника ПДВ. З цією метою надають Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних (додаток 2 до Порядку № 966). При цьому в гр. 2 Повідомлення зазначають код філії  з Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДРПОУ).
Такий код є лише у філій і представництв, тому делегувати право ведення оформлення виписки податкових накладних підприємство може лише тим філіям, які мають ідентифікаційний код ЄДРПОУ (відомості про які внесено до ЄДРПОУ). Отже, для того, щоб філія одержала право виписки податкових накладних, необхідно:

 1. видати наказ про делегування філії права виписки податкових накладних;
 2. присвоїти філії окремий цифровий код (номер, шифр);
 3. повідомити податковий орган про прийняте рішення шляхом подання разом з декларацією за звітний період, в якому було прийнято рішення про делегування, повідомлення.

При цьому  в Положенні про філію або в іншому внутрішньому документі підприємства бажано обумовити особливості виписки податкових накладних філією. Приміром, підприємство може прийняти рішення щодо того, що:

 1. філія виписує та отримує податкові накладні лише щодо тих операцій, за якими договір було укладено цією філією від імені юридичної особи та всі первинні документи з операції було оформлено на таку філію;
 2. незалежно від того, ким було оформлено договір, філія виписує та отримує податкові накладні щодо тих операцій, за якими первинні документи на відвантаження (отримання) товарів (робіт, послуг) було оформлено на таку філію або ж кошти було отримано (відправлено) з рахунка філії. Тобто в тому разі, коли філія фактично проводить операції, які супроводжуються випискою податкових накладних.

Повноваження бухгалтера філії полягатимуть у веденні податкового обліку з ПДВ (реєстрації податкових накладних на продаж товару, перевірка та внесення в систему вхідних податкових накладних від контрагентів), нарахуванні заробітної плати працівникам філії та перерахуванні податків з зарплати: ПДФО в податковий орган за реєстрацією філії, а ЄСВ за місцем реєстрації юридичної особи. Подання податкової звітності: декларацій з ПДВ, податку на прибуток, звітності по акцизному податку,  1ДФ, звіту по єдиному соціальному внеску здійснюється бухгалтерією головного підприємства, яка здає дані звіти в цілому по підприємству за своїм місцезнаходженням.

Адвокат    А.І. Коваль
Директор, аудитор   Н.А. Цуприк

© Copyright 2012-2022 АКФ Бізнес Партнери. Всі права збережено.

Search

Сайт розроблено в PBB-дизайн